Kengetallen uit uw Jaarverslag

Gratis Artikelen

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Op basis van uw jaarverslag kunt u verschillende kengetallen berekenen. Hiermee bepaalt u vrij nauwkeurig wat uw financiële positie is (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit).

Financiële cijfers op zich zeggen u als ondernemer wellicht weinig, maar ze geven u wel de mogelijkheid om uw financiële beleid te beoordelen en de kansen en bedreigingen in te schatten. U kunt dat doen door naar uw financiële risico’s te kijken of naar de mogelijkheid om in de toekomst grote investeringen te kunnen financieren. Ook kunt u beoordelen of u niet structureel geld tekort komt of misschien juist teveel overhoudt. In het laatste geval mist u misschien kansen, doordat u te weinig investeert.

Financiële kengetallen geven u antwoorden
De kengetallen stellen u in staat antwoorden te formuleren op vragen als:

– Wat te doen met overtollige liquide middelen? Beleggen of meer investeren?
– Is het verantwoord om tijdelijk een negatief exploitatiesaldo te begroten?
– Wanneer zal een structureel negatief saldo leiden tot een financiële situatie waarbij de continuïteit in gevaar komt?
– Wanneer wordt het onvermijdelijk om harde bezuinigingsmaatregelen te treffen?
– Kunnen onze bedrijfsdoelstellingen worden gehaald met het huidige financiële beleid?

Vergelijken van financiële kengetallen
De jaarcijfers en de daarop gebaseerde kengetallen bieden u tevens de mogelijkheid om op tal van niveaus uw financiële positie te vergelijken met uw eigen ontwikkeling en die van vergelijkbare bedrijven. Jezelf vergelijken met anderen is verstandig en – soms – zelfs heilzaam. Daarbij gaat het om vragen zoals:

– Gaat het beter met ons dan vorig jaar?
– Op welke punten / posten ging het minder?
– Hoe staan we ervoor ten opzichte van het landelijk gemiddelde?

Vergelijking van de bedrijfsvoering of van de eigen financiële positie met die van anderen levert een schat aan informatie op. U kunt als ondernemer op basis daarvan besluiten uw grenzen vast te stellen, posten aan te wijzen waarmee u zich in vergelijkende zin wil manifesteren of stappen te ondernemen ter verbetering van onderdelen die er in vergelijkingen negatief uitkomen.

Financiële kengetallen en benchmark
Het jaarverslag is het instrument bij uitstek om gegevens voor benchmarken aan te reiken. U moet immers financiële acties ondernemen als blijkt dat een vergelijkbaar bedrijf binnen uw branche van vergelijkbare omvang en complexiteit veel minder exploitatiekosten blijkt te spenderen. U zult in dat geval zeker willen weten aan welke oorzaken dat is toe te schrijven.

Software Prognoses & Jaarcijfers
Meld u aan als gebruiker van de portal FinancieelKlaar! en ontvang gratis de software Prognoses & Jaarcijfers.

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00