Herfinanciering Bestaand Krediet

Bank

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Hebt uw bedrijf een bancair krediet en staat u op het punt om deze te herfinancieren? Of wilt u een nieuw krediet afsluiten? Banken en andere financiers bekijken in de huidige markt uw (bedrijf)situatie in ieder geval kritisch en verbinden daar mogelijk voor uw bedrijf ongunstige consequenties aan.

Situatie 1
Wat te doen met uw huidige krediet als bestaande financieringen?

Bij bestaande krediet kan uw kredietverstrekker in sommige gevallen proberen het krediet vervroegd op te eisen of de toepasselijke voorwaarden aan te scherpen.

Wat kunt u het best doen ten aanzien van uw krediet? Loop uw bestaande krediet documentatie na op onder meer de volgende aandachtspunten:

– Welke Financiële ratio’s en andere voorwaarden zijn bepalend voor uw krediet?

Opgenomen financiële ratio’s en andere voorwaarden die (indien daaraan niet wordt voldaan) kunnen resulteren in opzegging of beëindiging van het krediet door de bank, zodat u deze (pro-)actief in de gaten kunt houden;

– Kan uw bank tussentijds de rente voor uw krediet verhogen?

Er bestaat de mogelijkheid voor de bank om voor uw krediet een hogere rente in rekening te brengen/ door te belasten aan de leningnemer(s) op het moment dat haar eigen funding-kosten hoger zijn dan de in de krediet documentatie opgenomen basisrente. Dat kan voor u resulteren in onaangename verrassingen in een later stadium voor uw huidige krediet;

– Heeft uw bank de mogelijkheid aanvullende (additionele) zekerheden voor uw krediet te vragen?

Dit is mogelijk op basis van eventueel in de krediet documentatie opgenomen zogenoemde ‘positive pledge’ bepalingen. Wees hierop in elk geval voorbereid mocht uw bank aanvullende zekerheden aan u eisen voor het bestaande krediet.

– Heeft u een groep van Vennootschappen?

Wat zijn dan de gevolgen voor de rest van de groep indien een groep van vennootschappen onder hoofdelijke aansprakelijkheid krediet heeft verkregen en één van deze vennootschappen in financiële moeilijkheden raakt;

Situatie 2
Nieuw Krediet

Heeft uw bedrijf een nieuw krediet nodig? Banken en andere financiers zijn terughoudend met het verstrekken en arrangeren van een nieuw krediet. Begin tijdig met de voorbereidingen voor een nieuw krediet of verlening van een bestaand krediet.

Wat kunt u in dat geval het best doen?

Het is in elk geval zaak om de volgende zaken in de gaten te houden.
– Loop de bestaande krediet documentatie na om mogelijke afloopdata van daarin opgenomen faciliteiten van uw huidige krediet vast te stellen. Zodat u tijdig kunt beginnen met de voorbereidingen en de onderhandelingen voor een verlenging of herfinanciering van uw krediet.

– In geval u een mandaat verstrekt aan de bank om te zorgen voor een nieuw krediet of een verlenging van een bestaand krediet, besteedt dan extra aandacht aan de voorwaarden waaronder de bank dit mandaat aanvaardt. Vooral aan de bewoordingen van een eventuele zogenoemde ‘material adverse change’-clausule moet u extra aandacht besteden;

Krediet en zekerheden
Zekerheden, zoals pandrechten en rechten van hypotheek, zijn voor menig bedrijf van groot belang. In de eerste plaats vergroten zekerheden die door derden, zoals afnemers, zijn verstrekt de kans dat uw vorderingen daadwerkelijk kunnen worden geïnd. In de tweede plaats is de mogelijkheid om zelf zekerheden te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld banken, essentieel om zelf krediet aan te trekken. Biedt uw onderneming nog ruimte om meer zekerheden te verstrekken? Bijvoorbeeld voor het aantrekken van nieuwe financieringen?

Interesse in deze en overige Tools?

Meld u aan als gebruiker en krijgt onbeperkt toegang tot deze financiële portal.

Item added to cart.
0 items - 0,00